Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА RMS.BG

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, ЕИК 206656102, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1233, район Сердика, ул. „Ген. Столетов“ № 27, вх. В, ет. 2, ап. 6, (наричано по-долу „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД или Дружеството) и Посетителите на интернет страницата rms.bg, (наричана по-долу за краткост „Сайта/Сайтът“).

1.2. С всяко ползване на ресурсите на Сайта, Посетителите декларират, че са запознати с настоящите общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

II. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА САЙТА

2.1. Ресурсите, които Сайтът предлага са следните:

 • информация за управляваната от „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД Платформа;
 • обща информация за рисков профил на клиента съобразно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
 • описание на системата (Платформата) за оценка на индивидуални рискови профили;
 • ценови пакети за предоставяните от „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД Услуги;
 • информация за допълнителни услуги;
 • информация за събития;
 • публикации, свързани с „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД;
 • новини, свързани с „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД;
 • връзка с поддържаните от „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД интернет страници и към каналите на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД в социални мрежи, както и други външни връзки;
 • контактната форма, чрез която Посетителите могат да се свържат с ръководството на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД или да отправят запитване към администраторите на Сайта и на базираната на него Платформа;
 • публикувани статии;
 • възможност за връзка с amlsolutions.bg, предоставящ информация за обучения, семинари и др.;
 • полезни връзки – възможност за връзка с други уеб базирани сайтове на държавни институции, международни органи и организации, наши партньори и др.;
 • връзки към полезни материали – нормативни актове и проекти за техните изменения и допълнения, международни стандарти, доклади на международни организации, насоки и др. 

2.2. Всеки Посетител има достъп до качените на Сайта материали.

2.3. Технологията и дизайнът на Сайта могат да бъдат променяни без предварително известяване.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

3.1. Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на Сайта се упражняват от „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание от Сайта, без съгласието на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност. Сайтът представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права.

3.2. Сайтът съдържа информация, материали, функции и друго съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива, като търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

3.3. При копиране и/или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, Дружеството има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

3.4. Използването на Сайта или на защитени обекти по предходните членове, в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между Посетителите и „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният Посетител поема за своя сметка  цялата отговорност – гражданска, административнонаказателна и/или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

3.5. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на Сайта.

IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на Сайта актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. В тази връзка „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД не носи отговорност за вреди, в това число преки и/или косвени вреди, включително пропуснати ползи, които Посетител на Сайта би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на Сайта и достъпа до същия. Използвайки Сайта, Посетителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер и/или данни на Посетителите. 

4.2. Доколкото в съдържанието на Сайта се съдържат препратки към съдържание, позиционирано извън същия, Посетителят е запознат с факта, че „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД няма контрол върху същото и не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън Сайта.

4.3. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД не носи отговорност за субективните възприятия и/или интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта от страна на Посетителите на Сайта.

4.4. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане Посетителят, при използване на Сайта. Посетителят използва Сайта на своя отговорност.

4.5. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД не носи отговорност за каквито и да са загуби, преки, непреки и/или последващи вреди и пропуснати ползи, в резултат на и/или във връзка с използването на Сайта и/или от временната невъзможност да бъде достъпен/използван Сайта.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

5.1. Посетителите на Сайта приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия. С всяко ползване на услуги и ресурси от Сайта, включително с отварянето на интернет страница от Сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

5.2. Посетителите следва да използват Сайта добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица и/или използването на Сайта изобщо.

5.3. Ползването на Сайта се извършва без да е необходима предварителна регистрация от Посетителите.

5.4. Ползването от Посетителите на Сайта е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24/7).

5.5. Всяко използване от Посетителите на съдържанието на Сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и/и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка и/или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, може да става само с изричното разрешение от страна на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД.

VI. ДРУГИ 

6.1. За всички понятия, използвани с главни букви в настоящите Общи условия (като Сайт, Потребител, Услуги и др.), се прилагат дефинициите, поместени в документа „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА RMS“, публикуван на Сайта (rms.bg).

6.3. „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД запазва правото си да изменя настоящите Общи условия по всяко време, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на Сайта ще бъдат публикувани на същия. 

6.4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.