Обучения и семинари

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ

В тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на такива услуги, дружеството организира за своите клиенти, закупили определени ценови пакети, провеждането на присъствени и онлайн обучения и семинари на следните теми:

 • Прилагане на мерките за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно изискванията на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и международните стандарти;
 • Изготвяне и актуализиране на собствени оценки на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;
 • Рисково профилиране на клиентите;
 • Разработване на критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти;
 • Типологии за изпиране на пари и финансиране на тероризъм;
 • Събиране и съхраняване на информация;
 • Разкриване на информация пред компетентните органи;
 • Други актуални теми, съобразени с нуждите на клиентите и изискванията на действащата нормативна база.

ПОЛЗИ

Чрез обученията, които организираме и провеждаме за нашите клиенти, закупили определени ценови пакети, ние им осигуряваме възможността за:

 • Изпълнение на изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП за осигуряване на обучение на служителите на задължените лица за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им, включително за разпознаване на съмнителни операции, сделки, източници и клиенти и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма;
 • Подобряване качеството на предлаганите услуги и повишаване подготовката на задължените лица, техните служители и създадените към тях Специализирани служби по ЗМИП (в случай, че са създадени такива);
 • Придобиване на допълнителни специализирани познания и подготовка по прилагане на мерките за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма в организационната единица;
 • Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск чрез осигуряване на възможност за постигане на едно по-високо ниво на нормативно съответствие и ефективност при прилагането на законовите изисквания;
 • Придобиване на по-задълбочени познания за добрите практики в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, с което се осигурява на обучаемите лица възможността за актуализиране и подобряване на внедрените вътрешни процедури, както и за вземане на адекватни и правилни решения по различни казуси;
 • Създаване на необходимата професионална ориентираност и специфична квалификация на отговорните служители;
 • Създаване на вътрешна организация за реакции при евентуално възникване на случаи на съмнителни операции, сделки и клиенти, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

ЛЕКТОРИ И КОНСУЛТАНТИ

Дружеството работи в тясно сътрудничество с партньорска организация, специализирана в предоставянето на обучения и консултантски услуги, която има висококвалифициран екип от признати на национално и международно равнище експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени познания за теорията и практиката в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Всички лектори са действащи практици, с високо ниво на презентационни и комуникационни умения, които имат зад гърба си дълги години трудов стаж, натрупан както в държавни надзорни, регулаторни, правоохранителни и правораздавателни органи, така и в различни сфери на частния сектор.

СЕРТИФИЦИРАНЕ

На лицата, присъствали на семинари и преминали обучения на теми, свързани с прилагането на ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и други относими актове, се издават поименни сертификати, които се признават от държавните надзорни органи за целите на документиране изпълнението на задълженията на лицата по чл. 4 от ЗМИП, възникващи по силата на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП, за провеждане на въвеждащи и продължаващи обучения по приложението на нормативната уредба и поддържане на квалификацията на задължените лица и техните служители, отговорни за изпълнението на законовите изисквания.

УСЛОВИЯ

Услугата „Обучения и семинари“ се предоставя само на наши клиенти, които са закупили определени ценови пакети.