Обща информация

ЗАЩО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗГОТВЯНИ ИНДИВИДУАЛНИ РИСКОВИ ПРОФИЛИ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ЗМИП/ЗМФТ?

Няколко съществено важни аргумента:

 1. С изменението на стандартите на Financial Action Task Force (FATF) от 2012 г. всички ответни мерки за ограничаване използването на финансовите системи на държавите за целите на изпирането на пари и/или финансирането на тероризъм следва да бъдат основани на рисково профилиране.
 2. Изготвянето на рисков профил на клиента е задължително изискване съгласно чл. 98, ал. 9 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).
 3. Изготвянето на рисков профил на клиента е ключов елемент при прилагане на мерки за намаляване възможностите на организирани престъпни групи или лица с престъпни намерения да използват дейността на лицата по чл. 4 от ЗМИП (задължените лица) за своите престъпни цели.
 4. Системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма е мрежа от взаимовръзки. В този смисъл дейността на всяко задължено лице, като част от тези взаимовръзки, е възможно да бъде използвана за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризъм. Колкото по-неефективно е прилагането на мерките по ЗМИП, ППЗМИП и ЗМФТ, толкова по-вероятно е дейността на задълженото лице да бъде използвана за целите на ИП/ФТ.
 5. Изготвянето на рисков профил на клиента защитава и самото задължено лице, като това води до допълнителни позитиви, а именно:
  • финансови:
   • значително се редуцира вероятността от налагане на значителни по размер глоби и имуществени санкции на задълженото лице от страна на надзорните органи по ЗМИП и ЗМФТ;
  • репутационни: 
   • чрез извършване на правилна и навременна оценка на риска от ИП/ФТ по отношение на своите клиенти задължените лица могат да предприемат пропорционални мерки за управление на установените рискове, което от своя страна води до позитивни репутационни резултати за самото лице по чл. 4 от ЗМИП; 
   • чрез минимизиране на риска от надзорни санкции значително се намалява и нивото на репутационния риск от публикуване на наложени на задълженото лице санкции на официалните интернет страници на компетентните надзорни органи. 
 6. Изпълнението на изискванията на ЗМИП и ЗМФТ действа в публичен и обществен аспект, като спомага за запазването на интегритета на финансовата система на страната, намалява се влиянието на криминални практики като корупцията и укриването на данъци и се увеличават възможностите на държавата да предоставя качествени услуги на своите граждани. 

Индивидуалната оценка на рисковия профил на клиентите стои в основата на тези действия по управление на рисковете.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Ние ясно осъзнаваме трудностите, които задължените лица срещат при осъществяването на действията, свързани с рисковото профилиране на клиентите. 

В тази връзка, утвърдени и признати на национално и международно ниво експерти с дългогодишен опит в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и висококвалифицирани компютърни специалисти работиха заедно, за да изградят електронната система RMS за определяне на рисковия профил на клиентите

Системата RMS взема под внимание както изискванията на ЗМИП/ЗМФТ и актовете по прилагането им, така и най-добрите международни практики в областта. Тя има за цел да подпомогне задължените лица по чл. 4 от ЗМИП при изпълнението на нормативните им задължения за определяне на рисковите профили на техните клиенти.

Измерването на рисковете е само първата стъпка от редица важни последващи действия по управлението на тези рискове. Ето защо, в допълнение към оценката на рисковия профил на Вашите клиенти, ние Ви предлагаме и комплект от препоръки за възможни последващи действия и мерки, които са съобразени с изискванията на ЗМИП и ППЗМИП и са индивидуализирани както спрямо оцененото ниво на риск за съответния клиент, така и спрямо други специфични за конкретния клиент фактори и особености.

От дългогодишния си опит знаем, че международните стандарти на FATF, както и изискванията на европейското, а оттам и на националното законодателство, непрекъснато еволюират. По тази причина ние текущо ще надграждаме и адаптираме функционалностите на системата RMS към тези промени, за да бъде тя винаги адекватна на непрестанно променящата се среда. 

В тази връзка следва да споменем, че сме запознати и с въведените нови изисквания на FATF за измерване на риска от финансиране на пролиферация. След като тези изисквания бъдат въведени в българското законодателство, задължените лица ще трябва да оценяват и тази нова категория рискове. Адаптацията на системата RMS в отговор на тези нови изисквания вече се подготвя и ще бъде своевременно предложена на нашите клиенти.