Екип

Нашият екип е съставен от две групи специалисти с много специфична експертиза.

Първата група включва експерти:

  • с дългогодишен опит в областта на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма; 
  • с обширна практика в приложението на изискванията на българското законодателство и на международните стандарти в тази сфера; 
  • придобили своите познания с работата си като експерти в компетентни държавни надзорни органи;
  • които са външни хонорувани експерти към международни организации и в частния сектор;
  • консултирали значителен брой задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от частния и публичния сектор, включително  големи търговски дружества, държавни предприятия, професионални и съсловни организации и сдружения на задължени по ЗМИП лица и др.

Оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и рисковото профилиране на клиентите по ЗМИП е сред приоритетите на извършваните от тези експерти дейности в тяхната практика в държавния и частния сектор, а познанията им в тази специфична сфера се базират както на непрекъснатата им работа по такава тематика, така и на задълбочените им познания за постоянно развиващата се и променяща се международна теория и практика в областта.

Втората група се състои от висококвалифицирани компютърни (IT) специалисти (програмисти, web дизайнери, бизнес анализатори и експерти по сигурността в областта на информационните технологии и др.) с дългогодишен практически опит в разработването и внедряването на широк кръг от технологични решения, предназначени за специфичните нужди на бизнеса.

Така изграденият екип, стъпвайки на специфичната експертиза на всеки от своите членове, работи неуморно и в пълен синхрон, за да създава, поддържа, надгражда и подобрява работещи и достъпни софтуерни решения, които да се превърнат в незаменим помощник на задължените по ЗМИП лица за целите на ефективното, пълно и качествено изпълнение на изключително важни части от нормативните им задължения в сферата на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.