Индивидуални консултации

ОБХВАТ

В случай на проверка по ЗМИП/ЗМФТ от компетентен държавен надзорен орган, която включва проверка на изпълнението на задълженията на проверяваното лице за оценка на рисковия профил на неговите клиенти, когато за целта е използвана електронната система на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, ние гарантираме:

  • Консултиране, съдействие и защита на правните интереси на проверяваното лице за целите на предоставянето на информация пред извършващия конкретната проверка държавен надзорен орган и доказване пред него на пълното и ефективно изпълнение на задълженията за рисково профилиране на клиентите от проверяваното лице чрез използването на нашата система;
  • Текущо правно и фактическо съдействие по отношение на рисковото профилиране на клиенти, което включва проверка на място на документацията и консултиране на задълженото лице с цел доказване на пълното и ефективно изпълнение на задълженията му за рисково профилиране на клиентите при конкретната проверка. 

Услугата е безплатна за нашите клиенти, закупили определени ценови пакети.

КОНСУЛТАНТИ

Всички консултации, текущо съдействие и правна защита се осигуряват от висококвалифицирани и признати на национално и международно равнище правни експерти с дългогодишен опит и изключително задълбочени теоретични и практически познания в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Нашите експерти имат богат опит в консултирането на малки и големи дружества от финансовия и нефинансовия сектор, държавни предприятия, големи и малки адвокатски дружества и кантори, професионални и съсловни организации и сдружения, нотариални и счетоводни кантори и др.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Услугата „Индивидуални консултации“ се предоставя само на наши клиенти, които са закупили определени ценови пакети.