Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА “РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС” ООД, ЕИК 206656102

ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА RMS.BG 

 

Тази Политика за защита на личните данни на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, ЕИК 206656102 има за цел разясни какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Молим Ви да отделите време, за да прочетете настоящата Политика внимателно. Искаме да сте наясно как използваме Вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

Настоящата Политика за защита на личните данни важи за Вашите лични данни, когато посещавате нашия уеб базиран сайт rms.bg („Сайта“) или използвате нашите услуги чрез този Сайт и не важи за други сайтове и/или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ?

Дружеството, предоставящо Ви услуги чрез Сайта в качеството си на Администратор на лични данни е „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, ЕИК 206656102, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1233, район Сердика, ул. „Ген. Столетов“ № 27, вх. В, ет. 2, ап. 6.

Отговорник по защита на личните данни: Иван Георгиев Кавръков, email: [email protected]

Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги, Вие приемате, че сте прочели и разбрали настоящата Политика за защита на личните данни на „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност чрез Сайта rms.bg. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин Вашите лични данни.

„РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва лични данни, както следва:

Лични данни, получени от контактната ни форма:

Когато сме получили запитване от лице чрез контактната ни форма, достъпна на Сайта, ще използваме предоставените от лицето данни за контакт (име и имейл), за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което то се нуждае.

Личните данни, получени чрез контактната форма, ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца от получаване на съответното запитване.

Лични данни на лицата, които са се абонирали за нашия бюлетин:

Ще използваме адреса на електронната Ви поща, за да Ви изпращаме информация за нашите обучения, семинари, отстъпки или други новини, от които можете да имате интерес. Това ще направим, само ако ни дадете Вашето изрично съгласие да получавате тази информация.

Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем предоставянето на нашите Услуги, ако не ни го предоставите. Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни идеи и предложения, които може да са от Ваш интерес.

Няма да използваме Вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трети страни/лица.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време, като използвате функционалността за отписване от бюлетина или като адресирате Вашето искане до отговорника по защита на личните данни.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които Посетителите на Сайта са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки Посетител носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали Посетителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Използваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на Вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме Услуги и позволяваме нашия Сайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, молим да потърсите помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите Услуги. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Молим да се свържете с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната Ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това, имате право да се оплачете, когато правата Ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата Ви като субекти на лични данни:

- Имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас и да поискате копие от Вашите лични данни, както и достъп до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни;

- Имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразили срещу обработването; когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на Ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз (ЕС) или правото на държава-членка на ЕС, което се прилага спрямо Администратора. Може да Ви бъде отказано да заличим личните Ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

- Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или да бъдат допълнени, ако са непълни;

- Имате право да поискате да се ограничи обработването на личните Ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси;

- Имате право да поискате да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин;

- Имате право да направите пред отговорника по защита на личните данни възражение срещу такова обработване на Вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до отговорника по защита на личните данни, посочен по-горе. За да имаме възможност да Ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за Вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата Ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността Ви.

Молим да имате предвид, че когато исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането Ви в рамките на 30 дни от получаване на Вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД): гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2; [email protected].

Също така, можете да подадете жалбата си в страната (държавата/юрисдикцията), в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

ДЕФИНИЦИИ

За всички понятия, използвани с главни букви в настоящата Политика за защита на личните данни (като Сайт, Посетител, Услуги и др.), се прилагат дефинициите, поместени в документа „ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „РИСК МЕНИДЖМЪНТ СИСТЪМС“ ООД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА RMS“, публикуван на Сайта rms.bg.