Описание на системата

С ясното разбиране за необходимостта от инструментариум, който да подпомогне задължените лица по ЗМИП при определяне на рисковия профил на техните клиенти, ние създадохме специализирана автоматизирана система. 

Електронната система за определяне на рисковия профил на клиента осигурява бърз и качествен анализ на множеството рискови фактори, относими към оценката на клиентския риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ИП/ФТ). Тя  остойностява  тежестта и естеството на риска и дава препоръки за неговото управление, при съобразяване изискванията на действащата нормативна база.

Нашата система Ви осигурява:

 • Нормативно съответствие – като задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), чрез използване на нашата система Вие ще отговаряте на всички изисквания на закона и правилника за прилагането му (ППЗМИП) по отношение на определянето на рисковите профили на Вашите клиенти;
 • Точност и адекватност – всички въпроси, въведени в системата, са съобразени с изискванията на ЗМИП и ППЗМИП;
 • Опростеност – не се изискват специализирани познания по ЗМИП за попълване на въпросите, което означава, че след кратко обучение оценките ще могат да бъдат извършвани от всеки от вашите служители;
 • Бързина – попълването на изискваната информация и отговарянето на всички въпроси отнема само няколко минути;
 • Лесно съхранение – възможност за изтегляне и съхраняване на резултатите от извършените оценки на риска в подходящ и удобен формат.

Ние Ви гарантираме още:

 • Достъпни цени – нашите ценови пакети (hyperlink към раздел „Ценови пакети“) са съобразени с възможностите на всички задължени лица;
 • Професионално обслужване – възможност за директна връзка с нашия екип от висококвалифицирани специалисти при възникнали въпроси, затруднения или проблеми при използване на системата;
 • Непрекъсната актуализация и надграждане – целим непрекъснато да подобряваме качеството на системата и тя да осигурява прецизност, функционалност и достъпност. 
 • Защита на личните данни – всички данни се обработват при стриктно спазване на националните и европейските нормативни изисквания за защита на личните данни;
 • Предоставяне на допълнителна информация – публикуваме и постоянно актуализираме полезни връзки, документи, актуална правна информация и новини в сферата на превенцията и противодействието на ИП/ФТ; 
 • Допълнителни услуги – в допълнение към оценката на рисковия профил на Вашите клиенти, ние Ви даваме възможност да покриете и други Ваши задължения по ЗМИП, като Ви предлагаме:
  • сертифицирани обучения по ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им;   
  • изготвяне на вътрешно фирмени документи и формуляри като вътрешни правила и процедури, одити, собствени и секторни оценки на риска.
  • Професионални правни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на мерките по ЗМИП, ППЗМИП, ЗМФТ и международните стандарти в областта.

Подробна информация за предлаганите от нас допълнителни услуги можете да откриете тук. (hyperlink  или бутон, насочващ към раздел „ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ“, подраздел „ДРУГИ УСЛУГИ“)

 

КАК РАБОТИ СИСТЕМАТА?

Системата позволява автоматизирано извършване на индивидуална оценка на рисковия профил на всеки отделен клиент на задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП, като за оценката се използват три категории на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм:

 • Нисък;
 • Среден;
 • Висок. 

Определянето на рисковата категория, в която попада оценявания клиент на задълженото лице, се осъществява въз основа на специално разработена методика за оценка на риска, базираща се на сложна математическа матрица, която отчита и пресмята предварително зададените тегла на относимите рискови фактори. 

Оценяваните рискови фактори са изцяло съобразени с изискванията на ППЗМИП. 

При натискане на бутона „Проверка“ (Hyperlink, който да води към подраздел „ОЦЕНКИ“ в профила на потребителя, когато потребителят е влязъл в профила си, или съответно към раздел „ВХОД/РЕГИСТРАЦИЯ“, когато потребителят не е влязъл в профила си или не е регистриран потребител), системата изисква първоначално да се посочи дали оценката ще се прави за клиент – физическо лице, или за клиент – юридическо лице или друго правно образувание.

Впоследствие, системата изисква предоставянето на идентификационни данни за клиента – физическо лице, или съответно за клиента – юридическо лице или друго правно образувание, както и за неговите представляващи, управляващи и действителни собственици (когато има такива съобразно вида на клиента и начина на представителство).

След това системата прехвърля към следващия раздел, в който трябва да отговорите на набор от въпроси по отношение на клиента, които са базирани на относими и оценими рискови фактори. Именно тези въпроси са в основата на определянето на рисковия профил. По-голяма част от въпросите изискват отговор  чрез просто избиране на една от опциите „Да“ или „Не“. 

Вземайки предвид подадената от потребителя информация за клиента и отнасяйки я към сложна математическа матрица, отчитаща предварително зададените относителни тегла на отделните рискови фактори, системата изчислява нивото на риск, произтичащо от оценявания клиент. 

Крайният резултат се визуализира в отделен прозорец и цялата информация, включително идентификационните данни и рисковата категория на клиента, заедно с отговорите на въпросите, могат да бъдат отпечатани и/или съхранени в удобен електронен формат. Съдържащите се в изготвената оценка на рисковия профил на клиента данни и форматът за съхранение на оценката отговарят на изискванията на ЗМИП и ППЗМИП.

В допълнение към резултата от проверката се визуализира и отделен прозорец, в който на базата на индивидуалния рисков профил на оценения клиент системата предлага комплект от препоръки за мерките за комплексна проверка, които се изискват от разпоредбите на ЗМИП/ППЗМИП и чрез които потребителят да може да прецени и определи по-нататъшните си действия спрямо конкретния клиент, съобразно нормативните изисквания и вътрешните си правила и процедури.

Какво друго е важно е да знаете за работата на системата?

 • Системата Ви дава възможност да изпълните законовите си задължения по чл. 98, ал. 9 от ЗМИП;
 • Системата ви задава конкретни въпроси, съобразени с изискванията на ЗМИП/ЗМФТ, международните стандарти и най-добри практики за идентифициране на рисковете;
 • За Ваше улеснение повечето въпроси са изработени от нас по начин, който да Ви даде възможност да отговорите с „Да“ или „Не“; 
 • Оценката на рисковия профил се прави за всеки клиент поотделно;
 • В нашата система всички въпроси са важни за крайната оценка на риска – следва да се отговаря на всеки един от тях прецизно, защото пропускането на въпрос или даването на механичен отговор, може да доведе до погрешен резултат;
 • Поради нормативните изисквания и нашата политика за защита на личните данни, отделните проверки, както и идентификационните и други лични данни на клиентите, на техните представляващи, управляващи и действителни собственици, не се пазят в системата, като същите могат да бъдат запазени в подходящ формат само от задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП (потребителят на системата, извършващ съответната оценка). За удобство на потребителите и за целите на извършване на статистически справки, проследяване на потреблението на закупените ценови пакети и др., за всяка една извършена оценка системата пази в профила на съответния регистриран потребител единствено данни за референтния номер на оценката, дата и час на извършването ѝ, както и рисковата категория (нисък, среден или висок риск), заедно с общия брой на извършените проверки.

В случай, че имате въпроси или нужда от допълнителна консултация за използването и функционалностите на системата, не се колебайте да се свържете с нас тук. (hyperlink към раздел „КОНТАКТИ“)